Výpočet tlakové kanalizace

 

Popis:
Úkolem programu Výpočet tlakové kanalizace je dimenzovat síť a stanovit hydraulické parametry sítě. Otázka, kolik čerpadel je v síti současně v činnosti a na jakých místech je nahodilý jev. K tomu, aby bylo možné učinit nějaké číselné předpoklady o hydraulických stavech během provozu sítě, byl vytvořen model, který simuluje práci sítě po zvolené časové období.

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1) Sestavení schématu. 

Schéma sítě se zadává na panelu Schéma. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují DČJ (domovní čerpací jednotky) nebo rozvětvení sítě nebo uzávěry, větve představují spojovací potrubí. Tvar schématu není nijak omezen. 

2) Zadání výpočtových parametrů. 

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů, větví a DČJ se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

3) Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát
Nejdříve je všem nádržím v DČJ přiřazena náhodná výchozí hladina a program odstartuje simulaci. Do nádrží přitéká voda. V období mimo špičku malým přítokem, v období ve špičce vysokým přítokem. Po dosažení horní spínací hladiny v nádrži je spuštěno čerpadlo které nádrž jistý časový úsek vyprazdňuje. Potom dochází opět k postupnému plnění nádrže. Pro stanovení hydraulických parametrů sítě jsou důležité právě časy běhu čerpadel a zejména jejich současnost - souběžné odčerpávání několika nádrží ve stejný okamžik. Program zjišťuje v době startu každého čerpadla stav ostatních čerpadel a počítá průtoky, rychlosti a tlakové ztráty v tomto čase. K nejčetnější současnosti běhu více čerpadel dojde vždy v době špičky. Průtoky ve větvích se směrem k ČOV postupně sčítají a vytvářejí špičkové zatížení sítě. Program v několika cyklech vyváží pracovní bod právě běžících čerpadel a výsledky průtoků, rychlostí a tlaků si zaznamená. Potom pokračuje simulace až k době sepnutí dalšího čerpadla a zaznamenání dalších výsledků. Tímto způsobem lze po určité době simulace provozních stavů sítě (např. 30 dní) prohlásit, že téměř všechny možné kombinace současnosti běhů všech čerpadel se již odehrály a delší simulace již žádné zásadní změny ve výsledcích nepřinese. Výsledky simulace jsou statistickou množinou možných pracovních stavů sítě. Pro návrh sítě se přitom zpravidla nepoužívají maximální dosažené hodnoty (vyskytnou se zcela ojediněle a lze jim zabránit ochrannými mechanizmy na DČJ) ale hodnoty, které nebudou s jistou pravděpodobností (např. 86%) překročeny. Při výpočtu tlakových ztrát je použita Darcy-Weisbachova rovnice s použitím rovnice Colebrook-Whiteovy pro stanovení součinitel ztráty třením.

Výsledky:
Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledných formulářích. Tento formuláře je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu  RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Výpočet tlakové kanalizace

26.02.19  

Manuál