Ceny upgrade Podélného profilu Komunikace a Kubatur Komunikace na verzi 4.0

Program Verze Cena upgrade (bez DPH)
Podélný profil komunikace   4.0 3980,- Kč
Kubatury komunikace  4.0 2490,- Kč
Situace  7.0 zdarma

Přehled novinek v programech:

Podélný profil komunikace 4:
Na všechny datové panely byla zavedena metoda "editace na místě". Změny na datových panelech se nyní provádějí mnohem jednodušeji: Prostě ťuknete myší na číslo, objeví se zadávací rámeček a vy vepíšete nový údaj. Není již nutné převádět celý řádek na zadávací lištu tlačítkem [Uprav] a nová data vracet zpět do seznamu tlačítkem [Vlož].
Datový panel výškových oblouků byl doplněn o zámek RTY. Tento nástroj dovoluje "uzamknout" třeba zadání tečny výškového oblouku. To znamená, že výškový oblouk bude při dodatečných změnách výškového polygonu měnit svůj poloměr a hodnotu Y, ale jeho tečny budou "uzamčené" - budou ležet stále na stejných staničeních.
Program byl rozšířen o další datový panel - Volné popisy. To umožňuje doplňovat do výkresu texty na libovolné místo a případně je opatřit výškopisnými značkami.

Do programu byl doplněn nástroj pro posun lomových bodů pomocí myši. Posouvat se dají body terénu, upraveného terénu, body vrcholového polygonu, tečny výškových oblouků a volné popisy.

Kolem lomového bodu se nakreslí výběrový čtvereček. Pro přesun bodu je třeba umístit kurzor myši dovnitř čtverečku, stisknout levou klávesu myši a vléci bod na novou pozici. Přitom se napravo od výběrového čtverečku vykreslí bublina, ve které se průběžně zobrazují souřadnice nové polohy bodu.Po uvolnění levého tlačítka myši se vlečení přeruší, bod linie poskočí na novou pozici a výkres se zregeneruje.

Výkres podélného profilu může nyní zobrazovat i svislé kóty pláně.
Rovněž panel Interpolace byl rozšířen o další sloupec - niveleta pláně.

 

Na všechny datové panely byl důsledně doplněn export dat do tabulek Excelu xls.
Výběr objektů na příčném řezu se nyní provádí ze seznamu, který je doplněn náhledem na objekty.
  Program byl doplněn o hromadné zadání konstrukce na příčných řezech.
Program byl doplněn o nástroj pro výpočet (interpolaci) příčného sklonu mezi řezy.

 

Program byl doplněn o nástroj pro překlápění příčného řezu.
Program je vybaven modulem pro automatické aktualizace.

K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení počítače k internetu. Kontrolu je možné provádět ručně: z menu O programu / O programu pp_kom_4.

Kontrolu dostupnosti aktualizačního balíčku je možné provádět také automaticky, ihned při startu programu.

Kubatury komuniace 4:
Do programu byl doplněn nástroj pro posun mezních bodů výpočtových ploch pomocí myši. Kolem lomového bodu se nakreslí výběrový čtvereček. Pro přesun bodu je třeba umístit kurzor myši dovnitř čtverečku, stisknout levou klávesu myši a vléci bod na novou pozici. Přitom se napravo od výběrového čtverečku vykreslí bublina, ve které se průběžně zobrazují souřadnice nové polohy bodu.Po uvolnění levého tlačítka myši se vlečení přeruší a výkres se zregeneruje a výsledky přepočítají.

 

Byp přidán modul pro výpočet a vykreslení hmotnice (výkres a formulář).
Výpočet kubatur byl doplněn o další dvě položky: hutněný násyp a hutněná úprava pláně.
Formulář konstručních ploch byl doplněn o výpočet ploch jednotlivých konstrukčních vrstev. V úvahu je bráno nejen složení ale i tloušťka vrstvy.
Program je vybaven modulem pro automatické aktualizace.
Situace 7:
Náhled byl doplněn o zadání povinných spojnic (na trojúhelníkové síti). To umožňuje přesné odečtení výškových bodů zejména při generování podkladů pro příčné řezy (zaměření vyjetých kolejí, opěrných zídek atp.).
Do náhledu lze nyní naimportovat i seznam výškopisných bodů trasy (zaměření při rekonstrukci). Přenos těchto bodů do trasy se potom provádí pomocí "červeného magnetu".
Guma provádí mazání výškopisných bodů, které jsou vzdálené od trasy a nemají význam pro tvorbu výškových lomů na trase.
Do parametrů náhledu byly přidány tyto prvky:

Minimální vzdálenost lomových bodů. Tím je možné redukovat nadměrnou "podrobnost" výškových bodů terénu.

Vypustit spojnice delší než ... : Tímto opatřením se významně redukuje čas pro sestavení trojúhelníkové sítě, protože vyhledávání nejdelších spojnic je časově nejnáročnější. Přitom význam dlouhých spojnic je mizivý. Lze je tak jako tak nahradit povinnými spojnicemi.

Čistit seznam v hlavním oknu: potlačením tohoto parametru je možné přidávat do hlavního seznamu Situace lomové body několika linií. Naopak po zavedení parametru lze generovat a přenášet lomové body terén opakovaně s nastavením různých přenosových parametrů.

Program je vybaven modulem pro automatické aktualizace.